Privacybeleid

Beknopt statement

In deze privacyverklaring leest u precies hoe wij alles rondom uw privacy geregeld hebben. Goed om te weten: we gaan met uw gegevens om zoals we willen dat er ook met onze eigen gegevens omgegaan worden. En als dat voor u niet ver genoeg gaat, dan heeft u het recht om uw gegevens te (laten) verwijderen. Als we gedrag van onze bezoekers bekijken, is dat anoniem, we weten dus niet wie er wat doet. We bekijken alleen hoe onze website gebruikt wordt, zodat we ‘m zo kunnen verbeteren.

Privacyverklaring

Stichting Peace Brigades International – Nederland
www.peacebrigades.nl
Mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

De website www.peacebrigades.nl wordt beheerd door de Stichting Peace Brigades International – Nederland, kortweg PBI Nederland.

PBI Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze gegevens zijn:

PBI Nederland
Oudegracht 36
3511AP Utrecht
KvK: 41024240
E-mail: info@peacebrigades.nl

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen uw e-mailadres en (wanneer ingevuld) uw naam.

Met welk doel gebruiken we deze persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of deel wordt van ons steunnetwerk, dan hebben we uw e-mailadres (en voor het steunnetwerk ook uw naam en functie) nodig om u periodiek te kunnen informeren.
  • Steunt u ons structureel financieel, dan zullen we daarvoor extra gegevens moeten verzamelen (zoals uw IBAN en adres of een evt. afgegeven machtiging of schenkingsovereenkomst). Evt. contactgegevens zullen we alleen gebruiken als dat nodig is voor een correcte verwerking van uw steun, om ons te verantwoorden naar u als donateur of als u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van ons werk.
  • Bent u werkzaam voor ons, dan hebben we aanvullende contactgegevens nodig (NAW, geboortedatum, IBAN en telefoonnummer) en de wettelijk vereiste extra gegevens die gelden als u in dienst treed.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemd doel te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten aan je gaan leveren. Wij verwerken uw gegevens dus op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

  • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens opgeslagen op servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De privacy van deze gegevens is beschermd op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.
  • Als u ons machtigt tot het incasseren van uw donatie, dan delen we de hiervoor noodzakelijke gegevens met onze bank (Triodos Bank).
  • Als u doneert via de donatielink op onze website, dan doneert u via het platform Geef.nl. U kunt daar zelf aangeven of u uw persoonlijke gegevens met hen en ons wilt delen.
  • Als u voor ons werkzaam wordt, delen we uw gegevens alleen voor zover noodzakelijk om wettelijke om administratieve redenen. Zoals met ons salaris- en administratiekantoor, pensioenfonds en de Belastingdienst.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Google analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Sociale media

De knoppen bovenaan onze pagina naar de sociale media zijn slechts snelkoppelingen naar deze sites. Er is geen integratie van onze website met deze social media, en onze website wisselt ook geen data uit met de social media.

Links

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Het kan zijn dat deze websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

  • Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief of anderszins aangeeft geen informatie van ons te willen ontvangen, wordt die registratie nog 2 jaar bewaard. Daarna worden uw gegevens definitief gewist.
  • Wanneer u uw machtiging intrekt, zijn wij nog verplicht 14 maanden uw machtiging te bewaren.
  • Wanneer u werkzaam was voor ons en dat niet meer bent, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen voor personeelsgegevens.

De bovenstaande termijnen zijn onder voorbehoud van eventueel aanvullende wettelijke verplichtingen de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via secretariaat@peacebrigades.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking per 25 mei 2018.