Over PBI

Principes en Mandaat

PBI is opgericht met het doel om vrede te creëren door middel van geweldloosheid. De inspiratie is gebaseerd op Mahatma Gandhi’s filosofie en ervaring op het gebied van geweldloze sociale verandering. Als onafhankelijke partij oefenen we methodes van geweldloze interventie uit in conflictgebieden om vrede en sociale rechtvaardigheid te creëren.

Principes

We werken volgens de volgende uitgangspunten:

1. Geweldloos

PBI gelooft dat duurzame vrede en conflictoplossing tussen partijen niet kan worden bereikt met gewelddadige middelen en daarom verwerpen we elke vorm van geweld. We ondersteunen het proces voor een vreedzame samenleving door een democratische samenwerking tussen groepen aan te moedigen en door politieke oplossingen voor conflicten via een geweldloze manier te bevorderen.

2. Onpartijdig ten opzichte van het conflict

PBI staat onpartijdig in een conflict. Als een derde partij handelen we op een onafhankelijke en onpartijdige manier. Dit principe van onpartijdigheid houdt in:

  • op een ruimdenkende manier te werk gaan met alle partijen
  • op een zo objectief mogelijke manier rapporteren
  • afzien van veroordelende reacties
  • zorgen uiten over degenen die verantwoordelijk zijn zonder beschuldigingen te maken

Onpartijdig zijn betekent niet onverschillig, neutraal of passief zijn ten opzichte van onrechtvaardigheid of ten opzichte van schendingen van mensenrechten, individuele waardigheid of vrijheid. We zijn echter vastberaden om deze waarden en de strijd tegen geweld – fysiek of structureel – te gebruiken om duurzame vrede te creëren.

Als een onpartijdige derde partij wordt er van PBI-teams en PBI-vrijwilligers verwacht dat ze niet direct betrokken zijn in het werk van de mensenrechtenverdedigers of organisaties die ze begeleiden.

3. Internationaal karakter

PBI is een internationale organisatie en vertegenwoordigt de mondiale gemeenschap in haar zorgen over conflicten en haar strijd voor vrede.

We verwelkomen iedereen van alle culturen, talen, religies, geloven en geografische gebieden om samen te werken. We bieden vrijwilligers de mogelijkheid aan om te handelen als schakels en/of als vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap om een wederzijdse dialoog te creëren tussen partijen en om ze de mogelijkheid te geven om naar buiten te communiceren.

Het geweldloze werk dat PBI-teams in projectlanden uitvoeren stimuleert en promoot vredesinitiatieven van lokale mensen. We moedigen daarom de oprichting van regionale vredesbrigades aan in de hoop dat het hun eigen werk en die van lokale vredesactiviteiten versterkt.

4. Zonder inhoudelijke inmenging in het werk van mensenrechtenverdedigers

We respecteren de autonomie en het recht op zelfbeschikking van alle mensen en zien dit juist als bijdragen voor het zelf creëren van vrede. Daarom vermijden we het opleggen van regels of het interveniëren in het werk van individuen of organisaties. We werken enkel op verzoek van de bedreigde mensen in kwestie.

Mandaat

Het mandaat van PBI is ‘making space for peace‘, oftewel het creëren van meer ruimte voor vrede en het beschermen van mensenrechten. De centrale focus van PBI’s werk is de internationale aanwezigheid in de vorm van fysieke aanwezigheid, fysieke begeleiding, observatie, reportage en het onderhouden van publieke relaties en het internationale steunnetwerk.

PBI erkent dat er situaties kunnen voordoen die een methodologie vereisen die we nog niet eerder hebben gebruikt. Het mandaat staat dan toe om een dergelijke methodologie in te voeren na raadpleging van alle entiteiten binnen PBI.