Germán Romero: Een van de belangrijkste onderdelen van PBI’s begeleiding is zichtbaarheid.

DH Colombia is een interdisciplinaire groep die de verdediging op zich neemt van slachtoffers van schendingen van mensenrechten. De werkzaamheden hierbij zijn gericht op procesvoering en juridische verdediging in gevallen van agressie tegen vakbonden, politieke tegenstanders, en inheemse en boerengemeenschappen. Het werkgebied van dhColombia strekt zich uit tot verschillende regio’s in Colombia die zwaar getroffen zijn door het gewapend conflict en de schendingen van de mensenrechten.

“Een van de belangrijkste onderdelen van PBI’s begeleiding is zichtbaarheid. De internationale ondersteuning helpt om druk uit te oefenen op de nationale autoriteiten en ervoor te zorgen dat er verslag wordt uitgebracht in een tijd waarin het erop lijkt dat actoren die moorden en andere schendingen van de mensenrechten begaan, zich niet zoveel aantrekken van de politieke kosten.

Germán Romero, advocaat van dhColombia

dhColombia, opgericht in 2014 door een groep juridische professionals, werkt zodat slachtoffers van mensenrechtenschendingen, sociaal-politiek geweld en misdaden tegen de menselijkheid effectieve toegang krijgen tot nationale en internationale rechtspraak. Zo hebben zij de mogelijkheid waarheid, gerechtigheid, alomvattende genoegdoening en de garantie van niet-herhaling kunnen bereiken.

“In deze zaken, waarbij Colombiaanse staatsentiteiten betrokken zijn, ligt de nadruk op de bescherming van rechten als leven, persoonlijke integriteit en vrijheid van vereniging,” legt Germán Romero uit. “Wij bieden ook juridische begeleiding aan gemeenschappen en gezinnen met betrekking tot de toegang tot en de eigendom van land, met inbegrip van de teruggave van land, “zoals in het geval van de vredesgemeenschap van San José de Apartadó.

De organisatie is gevestigd in Bogotá en heeft in haar korte bestaan haar juridische steun uitgebreid tot individuen en gemeenschappen in bijna twintig departementen van het land. De acties zijn gericht op regio’s die zwaar getroffen zijn door het gewapende conflict en door het optreden van gewapende actoren in de huidige context van het conflict na het vredesakkoord van 2016.

De stelselmatige en aanhoudende schendingen mensenrechten die de afgelopen decennia in het land zijn begaan, gaan gepaard met een wijdverbreide straffeloosheid. Deskundigen wijzen erop dat bijna honderd procent van de ernstige schendingen van de mensenrechten, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die tijdens het gewapende conflict zijn begaan en die ondanks de ondertekening van het vredesakkoord nog steeds worden begaan, ongestraft zijn gebleven.

Volgens dhColombia is deze straffeloosheid hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat “het rechtssysteem tot nu toe niet in staat of niet bereid is gebleken om vooruitgang te boeken bij de opheldering van de feiten, de bestraffing van de verantwoordelijken en de schadeloosstelling van de slachtoffers”.

Door middel van strategische procesvoering tracht dhColombia ervoor te zorgen dat deze zaken naar behoren worden berecht en bestraft. De organisatie heeft de vertegenwoordiging van slachtoffers op zich genomen in verscheidene emblematische zaken waarbij legercommandanten en andere hooggeplaatste vertegenwoordigers van de staat betrokken waren. Onlangs heeft zijn er in deze zaken verscheidene gunstige rechterlijke beslissingen verkregen.

Een voorbeeld hiervan is de vervolging van journaliste Claudia Julieta Duque, georkestreerd door de toenmalige inlichtingendienst, de Administratieve Dienst voor Veiligheid (DAS). Onlangs werden verschillende ambtenaren van deze entiteit veroordeeld voor het misdrijf van psychologische marteling van de journalist. Een ander voorbeeld is het geval van de zogenaamde “Operación Dragón“, een plan van vervolging en uitroeiing tegen vakbondsleden, politieke tegenstanders en verdedigers van de mensenrechten, waaronder Berenice Celeita, oprichtster en voorzitster van Nomadesc. In dit geval werd ook een vonnis verkregen waarin de verantwoordelijkheid van de staat wordt bevestigd en de voor de misdaden verantwoordelijke ambtenaren worden gestraft.

Bedreigingen

Vanwege hun werkzaamheden in rechtszaken waarbij vertegenwoordigers van de politieke sectoren, het openbaar bestuur en de strijdkrachten van het land betrokken zijn, zijn leden van dhColombia, en met name de advocaat Germán Romero, het doelwit geweest van bedreigingen, vervolging en andere veiligheidsincidenten.

Sinds augustus 2019 zijn er aanwijzingen van een intensivering van deze veiligheidsincidenten tegen de organisatie. Germán Romero stelde bedreigingen en intimidatie aan de kaak die verband zouden houden met zijn werk van juridische vertegenwoordiging van slachtoffers van staats- en militaire agenten. Bij de advocaat werd zijn computer gestolen, met gevoelige informatie over verschillende zaken waarin hij het opneemt tegen hooggeplaatste staatsambtenaren, en bij verschillende gelegenheden ontvingen hij en zijn naaste familieleden dreigtelefoontjes.

2021 is een bijzonder jaar voor Peace Brigades International: het is ons 40-jarig jubileum!

Of mensenrechtenverdedigers nu strijden voor sociale gelijkheid, rechtvaardigheid of milieu- en inheemse rechten, we moeten hun visie op de toekomst beschermen. Al 40 jaar zorgt PBI voor bescherming, zodat verdedigers door kunnen gaan met hun werk.

Met jouw steun kunnen we ervoor zorgen dat PBI-NL ruimte kan blijven maken voor vrede.