PBI verklaring over Gaza: Oproep tot actie voor vrede en mensenrechten

Peace Brigades International dringt er bij Israël op aan om de beslissing van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om genocide in Gaza te voorkomen uit te voeren en roept de internationale gemeenschap op om meer inspanningen te leveren om vrede te garanderen.

Voorafgaand aan komende onderhandelingen en met de humanitaire situatie die verslechtert, herhaalt PBI haar oproep tot respect voor internationaal recht, bescherming van mensenrechtenverdedigers en een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Peace Brigades International (PBI), een organisatie die streeft naar het creëren van ruimte voor vrede en de bescherming van mensenrechten, deelt de woorden van de Secretaris-Generaal van de VN dat “alleen een onderhandelde vrede die de legitieme nationale aspiraties van zowel Palestijnen als Israëli’s bevredigt (…) op de lange termijn stabiliteit kan brengen voor de mensen van dit land en de bredere regio van het Midden-Oosten”.

PBI staat solidair met alle slachtoffers; wanneer mensenrechten worden geschonden in een deel van de wereld, worden ze overal geschonden. Oorlog is niet de oplossing; gewapende confrontatie zal alleen maar leiden tot meer dood en verderf en zal de mogelijkheid om tot een onderhandelde en stabiele oplossing te komen wegnemen.

PBI dringt er bij Israël op aan om de voorlopige beslissing van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van 26 januari 2024 uit te voeren en maatregelen te nemen om genocide in Gaza te voorkomen. PBI herhaalt ook haar oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

In onze 40 jaar van bestaan hebben de vele mensenrechtenorganisaties en gemeenschappen die we in verschillende landen hebben begeleid ons geleerd om belang te hechten aan historisch geheugen. Het is dus belangrijk om de wortels van de huidige situatie te erkennen: de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948-1949 volgend op de aanname van het Verdelingsplan voor Palestina van de Verenigde Naties uit 1947 en de daaropvolgende ontheemding van meer dan 700.000 inwoners van Palestina. Sindsdien is het gewelddadige conflict niet gestopt. De aanval van Hamas op 7 oktober 2023 resulteerde in de dood van ongeveer 1.200 mensen en minstens 240 ontvoeringen en Israël reageerde daarop. Vier maanden later leidde de militaire operatie van Israël, volgens bronnen die door het ICJ worden overwogen, tot de dood van 25.700 Palestijnen, meer dan 63.000 gewonden, meer dan 360.000 huizen vernield of beschadigd en ongeveer 1,7 miljoen mensen gedwongen ontheemd binnen Gaza.

Talloze verklaringen van de VN hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor het ernstige risico op genocide van het Palestijnse volk door het optreden van de Israëlische regering en openbare krachten in Gaza en hebben ook alle regeringen herinnerd aan hun plicht om dit te voorkomen. In januari 2024 drongen acht VN-rapporteurs erop aan: “Israël doodt niet alleen Palestijnse burgers en veroorzaakt onherstelbare schade met zijn willekeurige beschietingen, maar legt ook bewust en opzettelijk een hoog ziektecijfer, langdurige ondervoeding, uitdroging en uithongering op door civiele infrastructuur te vernietigen.” Ondanks dit verslechtert de situatie voortdurend en betreuren we elke dag nieuwe burgerlijke slachtoffers, aanvallen op gezondheidscentra, onderwijsinstellingen, humanitaire uitrusting, evenals nieuwe gedwongen verplaatsingen. Op 29 december 2023 diende de Republiek Zuid-Afrika een verzoek in bij het ICJ tegen Israël wegens vermeende niet-naleving in de Gazastrook van zijn verplichtingen krachtens het Verdrag ter Voorkoming en Bestraffing van Genocide.

Gezien het voorgaande overweegt het Hof in zijn beslissing over voorlopige maatregelen, en voordat het zijn eindoordeel velt, dat er een reëel en imminent risico bestaat op onherstelbare schade aan de rechten die worden overwogen in het Verdrag ter Voorkoming en Bestraffing van Genocide. Het roept daarom de Staat Israël op om alle maatregelen te nemen die in haar vermogen liggen om te voorkomen dat, tegen de Palestijnen in Gaza, enige daad wordt gepleegd die valt binnen de reikwijdte van Artikel II van het Verdrag, in het bijzonder moet zij er met onmiddellijke ingang voor zorgen dat haar leger geen enkele van de door het Verdrag verboden handelingen begaat. Het Hof benadrukt ook dat de Staat Israël alle maatregelen moet nemen die in haar vermogen liggen om het rechtstreeks en openbaar aanzetten tot genocide tegen leden van de Palestijnse groep in de Gazastrook te voorkomen en te bestraffen.

PBI vraagt om:

  • Een onmiddellijk staakt-het-vuren en dat de internationale gemeenschap al haar inspanningen concentreert om een fase van dialoog te openen die streeft naar een duurzame en blijvende vrede.
  • De internationale gemeenschap om respect voor het internationaal humanitair recht te eisen van alle gewapende actoren die bij het conflict betrokken zijn. In het bijzonder het stopzetten van het willekeurig bombarderen van de Gazastrook, het stopzetten van het bombarderen van medische, educatieve en humanitaire instellingen, evenals vrije toegang tot voedsel en drinkwater en het toestaan van toegang tot humanitaire hulp voor de burgerbevolking.
  • Aan de internationale gemeenschap in haar bemiddelende rol om aan te dringen op de vrijlating van alle personen die zijn ontvoerd door de Hamas-groep en Palestijnse personen die willekeurig zijn vastgehouden door Israël.
  • Aan de internationale gemeenschap om haar sterke steun te tonen voor belangrijke instellingen voor mondiale rechtvaardigheid zoals het Internationaal Gerechtshof.
  • De internationale gemeenschap om haar steun aan VN-agentschappen en humanitaire organisaties die in de Gazastrook werken, te handhaven.
  • We roepen de internationale gemeenschap op om de levering van wapens aan Israël en de gewapende groepen die bij het conflict betrokken zijn, op te schorten.

Peace Brigades International streeft ernaar om trouw te blijven aan haar principe van onpartijdigheid, wat niet betekent dat men neutraal of passief is in het licht van onrecht of schending van mensenrechten, en de schending van het recht op vrijheid van meningsuiting, integendeel: PBI is volledig toegewijd aan deze waarden en vecht tegen geweld – fysiek of structureel – als middel om blijvende vrede tot stand te brengen.

Tags